Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về
1  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tải về 
2 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tải về 
3 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Tải về 
4 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ  Tải về
5 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tải về
6 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tải về
7 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Tải về