Xuất bản thông tin

null Tình hình giải quyết 6 tháng đầu năm lĩnh vực công thương

Trang chủ Tin tức

Tình hình giải quyết 6 tháng đầu năm lĩnh vực công thương

Trong 6 thán đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực công thương tại Trung tâm Kiểm soát TTHC & Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận tổng số 8.797 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn 8.796 hồ sơ (đạt tỷ lệ hơn 99%) và đang giải quyết 01 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua các hình thức khác: dịch vụ bưu chính công ích là 1.336 hồ sơ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 7.173 hồ sơ, hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông là 04 hồ sơ.

          So với kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tăng hơn 10% so với kỳ quý của năm trước. Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng ngày càng tăng qua từng năm, qua đó cho thấy việc tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cải cách hành chính đã góp phần hiện đại hóa nền hành chính tại đơn vị./.

Kim Sương - VP Sở

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1