Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

          Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch số 225/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

        Theo đó, nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ thông tin; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Riêng đối với năm 2022, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được hỗ trợ chi tiết các nội dung như sau:

1. Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV

- Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho DNNVV; ứng dụng công nghệ, ứng
dụng các giải pháp trên nền tảng số.

- Hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của
DNNVV; tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ cho
DNNVV.

2. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

- Xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cho DNNVV khởi
nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định
số 80/2021/NĐ-CP.

- Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Xây dựng Không gian
Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, trình cấp có thẩm quyền quyết
định dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV

- Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tư vấn nộp hồ sơ quy định tại điểm b
khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thông qua hình thức trực tiếp hoặc
trực tuyến tới đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên
thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và
được công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ.

- Hỗ trợ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư
vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các
nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp
(không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật
chuyên ngành).

4. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo các quy định tại Mục
3 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Chi tiết các Kế hoạch xem tại đây./.

Hoàng Kim - P. QLCN

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1