Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 726/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
2 508/QĐ-UBND-HC 18/05/2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 05/2022/TT-BCT 18/02/2022 Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
4 11/2022/NĐ-CP 15/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
5 95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
6 06/2021/TT-BCT 06/08/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
7 05/2021/TT-BCT 02/08/2021 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
8 03/2021/TT-BCT 11/06/2021 Thông tư về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
9 721/QĐ-TTg 18/05/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len(UKVFTA)
10 193/QĐ-BCT 21/01/2021 Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45, 46,47, 48, 49/2020/TT-BCT
11 50/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp
12 49/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride
13 48/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
14 47/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
15 46/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
16 45/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
17 31/2020/TT-BCT 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
18 44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
19 39/2020/TTBCT 30/11/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
20 28/2020/TT-BCT 16/11/2020 Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung 68/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 về phát triển cụm Công nghiệp