Xuất bản thông tin

null Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 31/3/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm Tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-BCĐ triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)” năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, với nội dung như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh truyền thông quảng bá các sản phẩm, các địa chỉ sản xuất kinh doanh nông nghiệp chất lượng, an toàn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng.

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.  

- Triển khai thanh tra, kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 bảo đảm đúng tiến độ. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đoàn thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

          Chi tiết xem tại đây./.

Tuyết Minh - P. QLCN