Xuất bản thông tin

null Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 3 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 3 năm 2021

          Ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Danh mục các Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 3 năm 2021 tại Quyết định số: 1515/QĐ-UBND.HC. Tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ đợt này là hơn 1,9 tỷ đồng thực hiện 05 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất (có 10 đơn vị thụ hưởng); đồng thời, thống nhất cho ngừng thực hiện 02 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2021 theo đề nghị của đơn vị thụ hưởng.

          UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện các Đề án đạt hiệu quả, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định./.

(Chi tiết Quyết định số:1515/QĐ-UBND.HC xem tại đây, phụ lục kèm theo)

Thanh Dung - TTKC&TVPTCN