Tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử
2 13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
3 36-HD/BTCTW 20/01/2021 Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
4 133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 45-CT/TW 20/06/2020 Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
7 102/2000/TT-BTC 23/11/2020 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
8 30/QD-UBND-TL 12/03/2021 Quyết định v/v thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026
9 04/QD-UBBC 26/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp
10 29/NQ-UBBC 22/02/2021 Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026
11 Sách 01/01/2021 HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
12 1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
13 1186/2021/UBTVQH14 11/02/2021 Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung
14 85/2015/QH13 25/06/2015 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
15 35/KH-UBND 01/02/2021 Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
16 62/UBBC 17/03/2021 V/v triển khai công tác lập danh sách cử tri và in danh sách cử tri

Danh mục chính Menu