Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Link tải về 
1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Tải về 
2 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Tải về 
3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại
địa phương
Tải về 
4 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Tải về 
5 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Tải về