Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ Thủ tục hành chính

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định 1231/QĐ-UBND-HC ngày 10/8/2020 của UBND Tỉnh

STT

Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Số trang

1

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Không

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Không

Tải về

3

Cấp lại giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

07 ngày làm việc

Không

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016

Tải về

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Không

Tải về

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

07 ngày làm việc

Không

Tải về

7

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp huyện

168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016

Tải về

8

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Tải về

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

Không

Tải về

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp huyện

168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016

Tải về

11

Cấp Giấy lại chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Tải về

12

Cấp Giấy điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp huyện

168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016

Tải về

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện