Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh; Quyết định 320/QĐ-UBND-HC ngày 06/4/2022 của UBND Tỉnh

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

Mã TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Hướng dẫn thực hiện

1

2.001261.000.00.00.H20

Cấp điều chỉnh Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem tại đây

2

2.001283.000.00.00.H20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem tại đây

3

2.000620.000.00.00.H20

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Xem tại đây

4

2.000181.000.00.00.H20

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem tại đây

5

2.000633.000.00.00.H20

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem tại đây

6

2.001270.000.00.00.H20

Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem tại đây

7

2.001240.000.00.00.H20

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Xem tại đây

8

2.000150.000.00.00.H20

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem tại đây

9

1.001279.000.00.00.H20

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem tại đây

10

2.000615.000.00.00.H20

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Xem tại đây

11

2.000162.000.00.00.H20

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem tại đây

12

2.000629.000.00.00.H20

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem tại đây

13

2.002096

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Xem tại đây

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện