Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

null Lĩnh vực dịch vụ thương mại

Trang chủ Thủ tục hành chính

Lĩnh vực dịch vụ thương mại

Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19-7-2021 của UBND Tỉnh

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG
1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Tải về 
2  Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Tải về 
Nút: dongthap.gov.vn:-1