Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Trang chủ TTHC Cấp Huyện

Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Huyện

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh

Thủ tục thuộc thẩm quyền UBND Huyện

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

null Quyết định bãi bỏ danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện

Trang chủ Bản tin Thủ tục hành chính

Quyết định bãi bỏ danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện

Ngày 10/8/2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nội dung quyết định ban hành cụ thể như sau:

Bãi bỏ thủ tục hành chính "Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương".

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

VP Sở

Nút: dongthap.gov.vn:8080