Xuất bản thông tin

null Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/3/2021

Trang chủ Thông báo

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/3/2021

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 880/QĐ-BCT bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được của Công ty TNHH Hữu Toàn Group gồm:

1. Tổ máy phát điện xăng có công suất không quá 75 kVA, trong đó tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 56%.

2. Tổ máy phát điện dầu có công suất không quá 75 kVA, trong đó tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 49%.

3. Tổ máy phát điện có công suất trên 75 kVA nhưng không quá 125 kVA, trong đó tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 45%.

4. Tổ máy phát điện có công suất trên 125 kVA nhưng không quá 375 kVA với tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 41%.

5. Tổ máy phát điện có công suất trên 375 kVA nhưng không quá 12.500 kVA với tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 29%;

6. Đầu máy phát điện có công suất không quá 12.5 KVA đã đạt tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 100%;

7. Đầu máy phát điện có công suất trên 12.5 KVA nhưng không quá 75 KVA đã đạt tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước là 100%.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2021.

          Chi tiết xem tại đây./.

Hữu Thiện - P. QLCN