Xuất bản thông tin

null Thông báo các dự thảo và văn bản quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của các nước thành viên WTO từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

Trang chủ Thông báo

Thông báo các dự thảo và văn bản quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của các nước thành viên WTO từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

Tải file Công văn tại đây tại đây.