Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp triển khai sử dụng phiếu điện tử kiểm soát thủ tục hành chính

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp triển khai sử dụng phiếu điện tử kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 20/6/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện sử dụng Phiếu điện tử Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại công văn số 23/UBND-KSTTHC, trong đó đã chỉ đạo thực hiện sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính thay thế cho Phiếu kiếm soát thủ tục hành chính giấy như hiện nay.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban Quản lý Khu Kinh tế (tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh) được triển khai thực hiện thí điểm Phiếu kiểm soát điện tử từ ngày 01/7/2022. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, xử lý công việc trên hệ thống phần mềm đảm bảo đồng bộ, chính xác, phù hợp với hồ sơ thực tế.

Đồng thời, Chủ tịch Tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND Tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất UBND Tỉnh sử dụng Phiếu điện tử ở cấp huyện và cấp xã./.

Kim Sương - VP Sở

    

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Trang chủ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công định kỳ của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Căn cứ theo Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Sở Công thương.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin đến cá nhân, cơ quan, tổ chức biết./.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại đính kèm./.

 

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1