Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 193/QĐ-BCT 21/01/2021 Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45, 46,47, 48, 49/2020/TT-BCT
2 50/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp
3 49/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride
4 48/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
5 47/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
6 46/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
7 45/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
8 31/2020/TT-BCT 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
9 44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
10 39/2020/TTBCT 30/11/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
11 28/2020/TT-BCT 16/11/2020 Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung 68/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 về phát triển cụm Công nghiệp
12 1142/QĐ-UBND.HC 24/07/2020 Quyết định triển khai thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg về triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 08/2020/NĐ-CP 08/01/2020 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
14 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
15 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
16 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại
17 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng
18 65/2020/QH14 19/06/2020 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Quốc hội
19 57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
20 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu