Xuất bản thông tin

null Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Chi tiết bài viết Tin tức

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 29/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Công văn số 357/SCT-QLCN ngày 20/02/2023 đến các Sở ngành liên quan và UBND huyện, thành phố về Quyết định số 1643/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm cụ thể hóa, lồng ghép các nội dung của Chiến lược vào các kế hoạch, đề án nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu Chiến lược.

Chi tiết xem tại đây./.

Tuyết Minh - P-QLCN