Xuất bản thông tin

null Từ năm 2020-2024, hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC là 2.600 tấn/năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Từ năm 2020-2024, hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC là 2.600 tấn/năm

Ngày 16/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Theo đó, lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC cho từng năm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2028 được quản lý nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

Thứ nhất, từ năm 2020 đến năm 2024, lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC mỗi năm là 2.600 tấn.

Thứ hai, từ năm 2025 đến năm 2028, lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC giảm xuống mỗi năm còn 1.300 tấn.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương bổ sung thêm 01 Điều quy định về hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC. Trong đó, từ năm 2020 đến năm 2022, nhập khẩu các chất HFC để xây dựng hạn ngạch cơ sở, không giới hạn lượng nhập khẩu; Năm 2023, hạn ngạch nhập khẩu bằng bình quân nhập khẩu năm (2020+2021+2022)/3 của các chất HFC + 65% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2020. Xem chi tiết Thông tư 05/2020/TT-BCT tại đây

Đỗ Thị Nguyên - P. QLCN