Xuất bản thông tin

null Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220kV trở lên phòng tránh nhiễm điện do cảm ứng; đo vẽ bản đồ cường độ điện trường; biển báo an toàn điện; thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, chế độ báo cáo tai nạn điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021. Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có hiệu lực và bãi bỏ Điều 02 Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương.

Xem  chi tiết nội dung Thông tư: tại đây./.

Thanh Thảo - P. QLCN