Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện

Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện tỉnh Đồng Tháp. Qua đó đã mang lại kết quả khả quan, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện, giảm thiểu sự cố lưới điện và tai nạn điện. Tuy nhiên, thời gian gần đây; đặc biệt là sau đại dịch covid-19 các hoạt động xây dựng công trình, mua bán sản suất kinh doanh của người dân tăng, nguy cơ về sự cố lưới điện và tai nạn điện tăng theo.

Số liệu tại nạn điện qua các năm

Để tiếp tục nâng cao ý thức của người dân về sử dụng điện an toàn, giảm thiểu số vụ sự cố lưới điện và tai nạn điện trong thời gian tới, ngày 17/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 555/UBND-KT để tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện; cải tạo, sửa chữa lại hệ thống điện sau điện kế theo tiêu chí điện nông thôn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch an toàn điện của địa phương, quy định nhiệm vụ cụ thể, các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo mục tiêu giảm thiểu sự cố lưới điện, tai nạn điện. Trong đó lưu ý cân đối kinh phí từ ngân sách cấp huyện để đầu tư cải tạo, phát triển điện cho người dân sử dụng điện an toàn theo tiêu chí điện nông thôn và được hưởng giá bán điện theo quy định; đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong trường hợp xảy ra sự số, tai nạn điện do chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp, tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Đồng Tháp cân đối các nguồn vốn của ngành điện, để thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện, đảm bảo cho người dân sử dụng điện chất lượng, an toàn; tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện theo quy định; tích cực hỗ trợ địa phương trong việc vận động các hộ dân lắp đặt thiết bị chống giật (ELCB); nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm các sự cố lưới điện cao áp, tai nạn điện.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đồng Tháp trong việc triển khai tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia thực hiện các biện pháp an toàn điện; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ các hộ dân nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn cải tạo hệ thống điện sau điện kế đạt tiêu chí điện nông thôn, lắp đặt thiết bị chống điện giật, đảm bảo an toàn điện, giảm tai nạn điện./.

Hữu Có - P. KHTCTH