Xuất bản thông tin

null Triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu

Căn cứ Công văn số 398/UBND-KTN ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu (đính kèm Công văn),

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, nhất là hàng nông sản trong thời gian diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chủng virus Corona gây ra (Covid-19), tỉnh Lai Châu đã ban hành Quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu,xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại cửa khẩu Ma Lù Thàng trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng chuyên ngành tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu (Việt Nam) - Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã thống nhất triển khai thực hiện hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 27/02/2020 theo quy trình phòng dịch Covid-19 của mỗi bên.

      Sở Công Thương Đồng Tháp thông báo đến các Doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp biết để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu nói trên.

Cao Lượng