Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

Ngày 23/3/2020 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2020).

Theo đó, rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem trên bao bì sản phẩm theo nguyên tắc rượu phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng). Mỗi chai được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài.

Về mẫu tem: Bộ Tài chính quy định, thống nhất tại phụ lục 1, phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư.

Việc in, phát hành tem rượu: Tổng cục Hải quan thực hiện việc in, phát hành tem đối với rượu nhập khẩu. Tổng cục Thuế thực hiện việc in, phát hành tem đối với rượu sản xuất trong nước.

Việc cấp, bán tem rượu:

 Đối với rượu nhập khẩu tem sản phẩm rượu nhập khẩu chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm.

Đối với rượu sản xuất trong nước tem sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước chỉ được bán cho tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế có trách nhiệm tổ chức bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tổ chức, cá nhân tự dán tem rượu theo quy định.

(Xem chi tiết Thông tư tại đây)

Nhật Huy – P. QLCN